شکوفه های زمستانی قمصر زیبا!!!


۲۰۱۷۰۲۰۲_۱۷۰۸۵۵

تصویرهایی زیبا که نشان دهنده گوشه ای از قدرت لایزال زیبای مطلق  و نمادی از آفرینندگی زیباییهای لایتناهی درختان پرشکوه قمصر زیبا و باغ کیهانست که در تاریخ 14 بهمن ماه 1395 سرتاسر زمین و عالم آن را سپیدپوش کرد...

۲۰۱۷۰۲۰۲_۱۷۱۴۵۰ ۲۰۱۷۰۲۰۲_۱۷۱۴۵۳ ۲۰۱۷۰۲۰۲_۱۷۱۴۵۶ ۲۰۱۷۰۲۰۲_۱۷۱۵۱۱ ۲۰۱۷۰۲۰۲_۱۷۲۳۴۰ ۲۰۱۷۰۲۰۲_۱۷۲۳۴۸ ۲۰۱۷۰۲۰۲_۱۷۲۳۵۲ ۲۰۱۷۰۲۰۲_۱۷۴۴۲۸ ۲۰۱۷۰۲۰۲_۱۸۱۹۵۳ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۸۵۱۱۷ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۸۵۱۲۴ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۸۵۱۳۴ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۸۵۲۱۲ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۸۵۲۳۶ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۸۵۷۳۷ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۸۵۹۳۵ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۸۵۹۴۴ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۰۰۴۹ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۰۰۵۵ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۰۱۰۶ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۰۲۳۷ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۰۲۴۷ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۰۲۵۴ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۰۳۴۲ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۰۳۵۰ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۰۷۲۰ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۰۷۲۵ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۰۷۳۴ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۰۷۵۵ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۰۸۱۳ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۰۸۱۷ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۰۸۳۱ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۱۱۳۱ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۱۱۴۲ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۱۱۴۸ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۱۱۵۲ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۱۱۵۹ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۰۹۱۴۱۵ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۱۷۲۰۴۲ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۱۷۲۱۲۵ ۲۰۱۷۰۲۰۳_۱۷۲۱۳۲