نمایش گاه ذکر و تابلوهای اسماء الهی


گفته شده مراد از آفرینش انسان تجلی خداوند و اسماء الله در دل انسان بوده است. قلب انسان مانند فرودگاهی است که حقایق یا اسماء الهی در آن تجلی پیدا می کند. باید توجه داشت که اسماء نه تنها در قرآن کریم و احادیث و کتب عرفا و حکما بخصوص فصوص­‌الحکم ابن عربی آمده بلکه صدها مورد اشاراتی به اسم و اسماء در شعر و ادبیات  فارسی و عرب شده است. اشارتی از قرآن بوده و از آن  به بعد نیز به صورتهای مختلف مطرح شده است. اما قبل از اسلام در شرق، در کتب و ادیان هندیان هم به نحوی از تجلی و پرستش صور ربانی و اسماء الهی در ادوار تاریخ سخن بمیان می رود. در دوره های بسیار قدیم در عصرامت واحده توحیدی،در هند و ایران نیز مسئله اسماء الله و مظهریت انسان مطرح بوده و بعد به اوپانیشادها  و مذهب قدیم رسیده و از آنجا در فرهنگ های یونان و رومی  و اعتقاد آنان به ادوار تاریخ رسوخ کرده است.

مولوی می گوید: مادر بتها بت نفس شماست/زانک آن بت مار و این بت اژدهاست/ نفست اژدرهاست او کی خفته است/ از غم بی آلتی افسرده است. اما در دوره جدید است که انسان و اراده نفسانی او، اصالت و موضوعیت پیدا می­‌کند. غربزدگی یعنی پذیرش قهری فرهنگ و تمدن جدید و پیروی بی چون و چرای آن بدون خودآگاهی. استاد فردید درجایی می گوید:"غربزدگی کل عالم را گرفته است. غرب خود در کانون غربزدگی است و ما در حواشی آن هستیم. ما در پذیرش قهریه هستیم." انسان محکوم به اسم است و حجاب آخر الزمان در عصر جدید اقتضای غلبه اسم قهرالهی و طاغوت مضاعف را داشته است که در حقیقت خود انسان است. انسان با نفس اماره نمی تواند اسماء الله را درک کند. موقعی که به نفس مطمئنه می رسیم افق نظرگاه انسان باز می شود و به اسم اعظم الله متوجه می گردد. آرامش قلب و روح آدمی در گرو یاد خداست و تنها اوست که می تواند آرامش روح را در وجود ما متبلور سازد. هر حاجتی داریم گوهری از گوهرهای وحی می تواند گره گشای مشکل ما گردد. اینک در پیش رویمان اسماء الحسنی پروردگار است که با به زبان آوردن آن آرامش همه وجودمان را پر خواهد کرد. این عکسهای پوستر و نمایشگاهی از ذکر ار پیش رو ما می نهد که به دست هنرمندان توانای کشورمان خلق و افرینش شده است.

هنرمندان آثار عبارتند از : نصیر بشیری، احسان بشیری، زهرا خیبرشکن، مریم اسدی، حامد محمدیان، مهدی عسگری، لیلا باران چشمه، حمید اقدسی یزدانی، یگانه شهبازی، مهناز شیرمحمدی، پروین حیدرپور، سوگل حائری، علیرضا معظمی گودرزی، زهرا حسینی و هادی فراهانی.

۲۰۱۷۰۲۱۸_۰۵۳۸۱۵---Copy ۲۰۱۷۰۲۱۸_۰۵۳۹۰۷---Copy ۲۰۱۷۰۲۱۸_۰۵۳۹۲۲---Copy ۲۰۱۷۰۲۱۸_۰۵۴۰۰۷---Copy ۲۰۱۷۰۲۱۸_۰۵۴۰۲۰---Copy ۲۰۱۷۰۲۱۸_۰۵۴۰۳۸---Copy ۲۰۱۷۰۲۱۸_۰۵۴۰۴۸---Copy ۲۰۱۷۰۲۱۸_۰۵۴۱۰۱---Copy ۲۰۱۷۰۲۱۸_۰۵۴۱۱۳---Copy ۲۰۱۷۰۲۱۸_۰۵۴۱۲۵---Copy ۲۰۱۷۰۲۱۸_۰۵۴۱۴۲---Copy ۲۰۱۷۰۲۱۸_۰۵۴۱۵۶---Copy ۲۰۱۷۰۲۱۸_۰۵۴۲۱۰---Copy ۲۰۱۷۰۲۱۸_۰۵۴۲۲۴---Copy ۲۰۱۷۰۲۱۸_۰۵۴۲۳۵---Copy ۲۰۱۷۰۲۱۸_۰۵۴۲۵۰---Copy ۲۰۱۷۰۲۱۸_۰۵۴۳۰۰---Copy ۲۰۱۷۰۲۱۸_۰۵۴۳۱۱---Copy ۲۰۱۷۰۲۱۸_۰۵۴۳۲۳---Copy ۲۰۱۷۰۲۱۸_۰۵۴۳۴۶---Copy