بارش برف در روزهای آخرین بهمن


بارش برف بار دیگر در روزهای آخرین  بهمن ماه قمصر را پر از شور و امید و پر از  حال و هوایی زمستانی تر کرد.

۲۰۱۷۰۲۱۷_۱۶۳۹۲۶ ۲۰۱۷۰۲۱۷_۱۶۴۴۴۹ ۲۰۱۷۰۲۱۷_۱۶۴۴۵۸ 425209720_77786 425212811_26286 425216176_81231 425230978_24633 425239266_23480 425336516_74993 425412476_95654 425734424_204238 426007119_204943 426007979_205403 426215025_267850 426325334_268301 429716057_108477 429737737_107183 429820178_106641 429823793_106111 429918712_106405 429920387_107079 429924194_106357 430401637_8254